Хакас Республика

Рувики тiп сайттаң
Россия Федерациязыныӊ субъектi
Хакас Республика
орыс. Республика Хакасия
Khakasia.jpg
Хазна  Россия
Кiрче
 • Сибирьдегi федеральнай округха
 • Iскеркi Cибирьдегi экономика аймаа
Ӧӧн город Ағбан
Республика Пазы Валентин Коновалов
Хакас Республиканың Ӧӧркі Чӧбі Сокол Сергей Михайлович
ТАРХЫН ПАЗА ГЕОГРАФИЯ
Улии

61 569 км²

 • (46--ҷы орын)
Экономика
ВРП 235,3[2] млрд салк. (2018)
 • орын 69 орын
 • пiр кiзее 438,3[5] муң. салк.
Чон
Хазна тіллері орыс тiлi, хакас тiлi[6]
САННЫҒ ИДЕНТИФИКАТОРЛАР
РФ субъектiнiӊ коды 19
Телефон коды +7 390
Преемственность
← Хакас автоном облазы
Внешние аудиофайлы
Гимн Республики Хакасия (Инс.)
Гимн Республики Хакасия (Хак.)

Хакас Республика, (орыс. Республика Хакасия, хысхаҷахти: Хака́сия) — Россия Федерациязының субъекттерiнiң пiрсi, аның санына республика чiли кiрче. Сибирьдегi федеральнай округтар санында[7][8].

Хакасияның ӧӧн городы Ағбан полча.

Хакасияның хырығлары алтынзархы паза icкеркi саринда Хызылчар крайынаң, ӱстӱнзархы саринда Алтай Республиканаң, кидеркi саринда Кемеров облазынаң хости иртче.

14 ноябрьда 1923 чылда Хакасия Ким губерниязының Хакас уезді чіли тӧстелген. 1930 чылдаң сығара Кидеркi Сибирьдегi крайның, 1934 чылдаң сығара Хызылчар крайының Хакас автоном облазы полча.

3 июльда 1991 чылда республика пол парған. 1992 чылдаң сығара амғы адын ал чӧрче.

Хазна тiллерi: орыс тiлi паза шор тілі тузаланылча.

Тархын

РСФСР-дағы Хызылчар крайының Хакас автоном облазы паза Россия Федерациязының Хакас Республиказы
RR5514-0045R.png

Хакас уезді 14 ноябрьда 1923 чылда тӧстелген. Ол хакас округы пол парған, анаң 20 октябрьда 1930 чылда Хакас автоном облазына айланған. Ол Кидеркі Сибирь крайның санында полған, алғыдылған соонда, 1934 чылда, Хызылчар крайына кірген.

3 июльда 1991 чылда автоном облазы республика пол парып, Хакас ССР адын алған. 1992 чылның 29 январьынаң сығара Хакас Республика адал сыххан[9]. 6 июньда 1992 чылда республиканың пос флагы алыл парған, 20 декабрьда 2006 чылда – пос гербi.

2007 чылда Россияның Ӧӧн банкы Хакас Республикаа чарыдылған танығлығ тимір ахча сығарыбысхан.

2015 чылда Хакас Республиканың Гимні алылған[10].

Физика паза география саринаң чарыдары

Хакасияның рельефнай картазы

Хакас Республика Ӱстӱнзархы Сибирьде Ким суғның сол хазында Хакас-Минсуғдағы ойымда орныхча. Республикада прай 271 аал-город саналча[11].

Алтынзарыхтаң ӱстӱнзарыхсар аның чирі 460 километрге сӧӧ тартылча. Кидертін іскер иң чалбах чардығында 200 километрге чит парча. Алтынзархы паза icкеркi саринда Хакасия Хызылчар крайынаң, ӱстӱнзархы саринда Алтай Республиканаң, кидеркi саринда Кемеров облазынаң хости иртче.

Хакасия ӧӧнінде чазылығ, тағлығ паза тайғалығ чир полча. Соян тағларына ла республиканың ікі ӱстіг чардығы килісче. Пу тағларның пӧзии пірее орыннарда 2000 метр ас парча. Республикада чирнің прай даа ландшафт зоналары парлар: чазылар, хуу чазылар, ағастығ чазылар, тайғалар, пӧзік тасхылдағы пӱктер, тасхыллардағы тундралар паза пустар[12].

Хакасияның суғлары

Республика суғларға, хара суғларға паза кӧллерге пай чир. Оларның саны 500 азыра. Мында суғларның прай даа кӧрімнері учурапча. Оларның санына тасхыллардаң ахчатхан суғлар, тасхыллардағы кӧллер, чазы чирдегі ағын суғлар кірчелер. Ӧӧн суғ Ким полча. Иң улуғларның санында Том, Ах Ӱӱс, Хара Ӱӱс, Ӱӱс. Прай суғларның узуны 8 муң километрге читче. Республикадағы хайзы кӧллерде им-том полчатхан минераллар палғазы пар. Андағ кӧллер санында Сыра кӧл, Пілӧ, Хааң кӧл, Тус, Чирім, Улуғ кӧл паза пасхазы таныхталча.

Ӧзімнер паза аң-хустар

Республикада ӧсчеткен аймах ӧзімнернің кӧрімнері пір муң чарымнаң ас парған. Аның ікі ӱстіг чардығына арығлар килісче, оларның кӧп сабазы тағларда ӧсче. Хакасияда кӧбізін сабаллығ ағастар учурапча. Пӱрліг ағастар аразында ос, тыт, хазың пар[12]. Ағас чыындызының 13,4 км² чирінде аймах ағастар, ӧзімнер ӧсче[13]. Іди республиканың чирінің 65 проценті ағас чыындызына килісче. Аның улии 36,47 муң км² тиңнелче. Иң аарлығ хузух ағазы паалалча.

Хакасияның 20 % чирінде чазылар, хайзында 300-ке чағын им-том полчатхан аймах оттар ӧсче. Хызыл киндеге кірчеткен оттар парох[12].

Хакасияда хустарның кӧрімі 337-ге читче. Олар 19 отрядха чарылчалар. Оларның аразында 257 кӧрім уйа салчатханнары полчалар, ағын хустарның, тізең, 201 кӧрімі саналған. Пасха чирлерзер учухчатхан туста хустарның 22 кӧрімі тӧреміл регионда тохтапча. Ол-пу сылтарларҷа Хакасияда тӱсчеткен хустарның саны 16 кӧрімге читче, учух чӧрчеткеннернің аймаа 17-ге тиңнелче, хыстирға килчеткеннері аразында прай 5 кӧрім таныхталча. Хакасияда пілдістіг нимес сылтағларҷа чайғыда пірее-пірее ле пол парыбысчатхан хустарның алынҷа группазы пар. Андар 20 кӧрім кірче[12]. Хакасияда 75 аймах аң чуртапча, оларға удаа аңнапчалар паза оларны парыс идерге тутчалар[12].

Хакас Республикада чуртапчатхан чон

Хакас Республиканың аал-городтарының чоннар картазы, 2010 чылдағы чонны санға алар чӧрім
Хакасияның город паза аал чирлеріндегі чоннары, 2010 чылдағы чонны санға алар чӧрім

2002 чылдағы чонны санға алар чӧрімнің салтары хоостыра, Хакас Республикада 100 азыра аймах чон чуртапча. Иң кӧптер санында орыстар. 2010 чылда хакастар саны 63 муң азыра полған. Постарын хакас полчатханын таныхтапчатхан улустың саны 12,1 % чардығы полча (2010).

Росстатның танығларынаң 2023 чылда республикада чуртапчатхан чон саны 530 052 кізее тиңнелген[14]. Оларның 68,84%[15] чардығы городта чуртапча (2022).

Чоннар саны алысханы

Тиксі Союзтағы паза тиксі Россиядағы чонны санға алар чӧрімнернің салтары хоостыра, прай чоннарның саны (ол санда город чуртағҷыларының чардығы)[16][17]:

Хакасиядағы чоннарның аймағы

Чон 1926
кiзi[18]
% 1939
кiзi[19]
% 1959
кiзi[20]
% 1970
кiзi[21]
% 1979
кiзi[22]
% 1989
кiзi[23]
% 2002
кiзi[24]
% 2010
кiзi[25]
%
прай 88 872 100 % 272 730 100 % 411 047 100 % 445 824 100 % 498 384 100 % 566 861 100 % 546 072 100 % 532 403 100 %
Орыстар 41,390 46,6 % 205 254 75,3 % 314 455 76,5 % 349 362 78,4 % 395 953 79,4 % 450 430 79,5 % 438 395 80,3 % 427 647 80,3 %
Хакастар 44,219 49,7 % 45 799 16,8 % 48 512 11,8 % 54 750 12,3 % 57 281 11,5 % 62 859 11,1 % 65 421 12,0 % 63 643 12,0 %
Немецтер 10 512 2,6 % 10 547 2,4 % 11 130 2,2 % 11 250 2,0 % 9161 1,7 % 5976 1,1 %
Украиннер 7788 2,9 % 14 630 3,6 % 9480 2,1 % 10 398 2,1 % 13 223 2,3 % 8360 1,5 % 5039 1,0 %
Татарлар 3043 1,1 % 3796 0,9 % 3647 0,8 % 4249 0,9 % 4721 0,8 % 4001 0,7 % 3095 0,6 %
Хырғыстар 1875 0,4 %
Чуваштар 1924 0,5 % 3316 0,7 % 3284 0,7 % 3433 0.6 % 2530 0,5 % 1824 0,3 %
Азербайджаннар 1672 0,3 % 1494 0,3 %
Белорустар 1598 0,6 % 3573 0,9 % 3243 0,7 % 3456 0,7 % 3947 0,7 % 2590 0,5 % 1452 0,3 %
Узбектер 1300 0,2 %
Шорлар 1015 0,2 % 1207 0,2 % 1078 0,2 % 1150 0,2 %
Мордвалар 3659 1,3 % 3933 1,0 % 3633 0,8 % 3415 0,7 % 3166 0,6 % 1853 1124 0,2 %
пасхазы 3263 3,7 % 5589 2,0 % 9712 2,4 % 7846 1,8 % 8203 1,6 % 12 548 2,2 % 10 819 2,0 % 8095 1,5 %
нацияны
кӧзітпееннері
77 0,0 % 192 0,0 % 8689 1,6 %
1000 кізідең кӧп чоннар кӧзіділген


Хакас Республикада 100 муниципальнай пӱдіс саналча. Оларның санында 5 город паза 8 аймах.

3 муң азыра чуртағҷылығ аал-городтар
Ағбан 184 769[26]
Харатас 75 745[26]
Саяногорск 44 872[26]
Абаза 12 272[26]
Ағбан пилтірі 14 210[26]
Сорығ 10 124[26]
Хубачар 10 107[26]
Сыра 9545[26]
Нымырттығ 7382[26]
Асхыс 7722[26]
Тастып 6834[26]
Пии 4635[26]
Ымай тас 4325[26]
Пилтiр 4507[26]
Асхыс 5356[26]
Тадар Тис 3710[26]
Тойым 3785[26]
Копьёв 3936[26]
Кӧк хайа 3599[26]
Тазоба пилтiрi 6867[26]
Тӧӧ пазы 3109[26]

Ӱлгӱ органнары

Хакас Республиканың ӧӧн законы — Хакас Республиканың Конституциязы полча[27].

Республика Пазы — Хакас Республиканың Правительство кнезi Валентин Коновалов полча. 2023 чылда ӱртӱн айының 10-ҷы кӱнінде ікінҷі срокха табылған. Хакас Республиканың Ӧӧркі Чӧбінің кнезі Сергей Сокол полча.

Муниципальнай пӱдістер хоостыра пӧлiс

Хакас республикада 100 муниципальнай пӱдіс саналча. Оларның санында 5 город паза 8 аймах.

Хакасияның устағ-пастаа хоостыра пӧлізі

Алған орын

 1. Росстат.
 2. Росстат.
 3. Росстат.
 4. Валовый региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 1998-2018гг. MS Excel документ
 5. Валовый региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 1998-2018гг. MS Excel документ
 6. Конституция Республики Хакасия, ст. 69.
 7. Конституция Российской Федерации. Ст. 5, пп. 1, 2
 8. Самойлова Г. С., Горячко М. Д., Торбостаев Т. М., Прокинова А. Н., Кызласов И. Л., Павлинов П. С. Хака́сия / председ. Ю. С. Осипов и др.. — Большая Российская Энциклопедия (в 35 т.). — Москва: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2017. — Т. 33. Уланд — Хватцев. — С. 716—723. — 798 с. — 35 000 экз. — ISBN 978-5-85270-370-5. Архивировано 24 мая 2019 года.
 9. Закон Республики Хакасия от 29.01.1992 № 1 «Об изменении наименования Хакасской Советской Социалистической Республики в составе Российской Федерации». Дата обращения: 2 Кӱрген айы 2017. Архивировано из оригинала 13 Кӱрген айы 2016 года.
 10. На новый гимн Хакасия потратила восемь лет. Дата обращения: 11 Пӧзік айы 2015. Архивировано 11 Пӧзік айы 2015 года.
 11. Общие сведения — Правительство Республики Хакасия. r-19.ru. Дата обращения: 14 марта 2022. Архивировано 5 октября 2021 года.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Республика Хакасия. Общая информация. nbcrs.org. Дата обращения: 14 Кӧрік айы 2022. Архивировано 26 Ӱртӱн айы 2021 года.
 13. Республика Хакасия. Дата обращения: 17 Силкер айы 2022. Архивировано 29 Кiчiг хырлас айы 2021 года.
 14. Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023). Дата обращения: 23 августа 2023.
 15. Численность населения по полу по субъектам Российской Федерации на 1 января 2022 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). Федеральная служба государственной статистики (30 декабря 2022). Дата обращения: 16 января 2023.
 16. Переписи населения Российской империи, СССР, 15 новых независимых государств. Дата обращения: 19 Хосхар айы 2013. Архивировано 14 Силкер айы 2011 года.
 17. Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Дата обращения: 28 Кiчiг хырлас айы 2019. Архивировано из оригинала 29 Тос айы 2020 года.
 18. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей. Дата обращения: 19 Хосхар айы 2013. Архивировано 21 Ӱртӱн айы 2013 года.
 19. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей. Дата обращения: 19 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 5 Кӱрген айы 2012 года.
 20. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей. Дата обращения: 19 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 5 Кӱрген айы 2012 года.
 21. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей. Дата обращения: 19 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 19 Кӱрген айы 2012 года.
 22. Демоскоп Weekly — Приложение. Справочник статистических показателей. Дата обращения: 19 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 23 Ӱртӱн айы 2011 года.
 23. Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник статистических показателей. www.demoscope.ru. Дата обращения: 6 Тос айы 2019. Архивировано 6 Кiчiг хырлас айы 2018 года.
 24. Всероссийская перепись населения 2002 года. Дата обращения: 19 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 20 Ӱртӱн айы 2011 года.
 25. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Дата обращения: 28 Кiчiг хырлас айы 2019. Архивировано из оригинала 1 Пӧзік айы 2012 года.
 26. 26,00 26,01 26,02 26,03 26,04 26,05 26,06 26,07 26,08 26,09 26,10 26,11 26,12 26,13 26,14 26,15 26,16 26,17 26,18 26,19 26,20 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (XLSX). Дата обращения: 1 Ӱртӱн айы 2022. Архивировано 1 Ӱртӱн айы 2022 года.
 27. Конституция Республики Хакасия. Гарант. Дата обращения: 18 апреля 2017. Архивировано 19 апреля 2017 года.

Ссылкалар

. Архивировано из оригинала 2 Кӧрік айы 2008 года.