Хакастар

Рувики тiп сайттаң
Хакастар
Амғы ат хакастар хакастар[1], тадарлар, хоорай
ЧОН САНЫ ПАЗА АРЕАЛ
Прай: 61 365

 Россия:
 61 365 (чонны санға алар чӧрім 2021 ч.)[2]

Чарыдары
Тiл хакас тiлi, орыс тiлi
Религия православие, шаманизм, тенгрианство
кірче тӱрк чоннарға
Туған чоннар хырғыстар, шорлар, алтайлар, сахалар, Сибирьдегі татарлар, казахтар, тывалар
Кыштымы Кимдегі хырғыстар[5], кыштымнар

Хакастар (чон позын iдӧк тадарлар тiп адапча; иргi ат — Минсуғ тадарлары, Ағбан тадарлары, Ачых тура тадарлары) — Хакасиядағы чилегелiг тӱрк чоны, ӧӧнiнде Ӱстӱнзархы Сибирьдегi Хакас-Минсуғ ойымның сол хазында чуртапча.

XIX чӱс чылда хакастарның кӧп сабазы православиее[6][7][8]айланған.

Субэтнос группалары[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Хакастар субэтнос (диалекттер) группаларына чарылчалар:

 • хаастар (хааш) — ӧӧнінде Ағбан пилтірі, Алтай, Сыра аймахтарында чуртапчалар. Орыс пічіктерінде пастағызын на 1608 чылда таныхталғаннар.;
 • хойбаллар — хайзы танығлар хоостыра, тӱрк тiллiг группалардаң пасха камасиннер тiлінің диалектінең чоохтанчатхан группаларны киргеннер. Хаңмазылар (камасиннер) тілі Уралдағы тіллер сӧбірізіне кірчеткен самодийлер тілі группазының ӱстӱнзархы чардығының санында[9];
 • хызыллар — Хакас республиканың Сыра паза Орджоникидзе аймахтарындағы Хара Ӱӱс суғ хастади чуртапчалар;
 • сағайлар — пастағы танығлар Рашид ад-Диннің моол ханнарның чаалазығларына чарыдылған искіріглерінде пирілче. Сағайлар санында этнография группазы чіли пилтірлер адалча, аның алнында пӱрӱстер санға алылғаннар[10].

Культура паза тіл хоостыра хакастарға теленгиттер, телеуттар, чулымнар, шорлар чағыннар.

Хакастар сӧӧктерi[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Ӧӧн статья: Cӧӧк

Хакасияда 1926—2010 чылларда чуртаан хакастарның саны[тӱзедерге | код тӱзедерге]

2010 чылда ирткен чоннарны санға алар чӧрім хоостыра, Россия Федерациязындағы хакастарның саны (72,959 муң кізі) 2002 чылдағызынаң тиңнестірзе (75, 6 муң кізі), хызырыл парған[11]. Пасха чоннарны санынаң асчатхан чалғыс муниципальнай пӱдіс — Асхыс аймаа полча (50,4 %)[12].

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Хакасияда чуртапчатхан хакастар саны 44,219 (49.8 %) 45,799 (16.8 %) 48,512 (11.8 %) 54,750 (12.3 %) 57,281 (11.5 %) 62,859 (11.1 %) 65,431 (12.0 %) 63,643 (12,1 %)


Тіл[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Хакас тілі тӱрк тіллерінің іскеркі хуннар чардығының уйгурлар группазына кірче. Пу классификация хоостыра хаңмазылар (камасиннер), чулымнар (кюэриктер), шорлар, сарығ уйгурлар тіллері паза алтай тілінің алтынзархы диалекттері хакас тілінең хада алынҷа хакас пӧлиин пӱдірчелер[13]. Пурунғы хырғыстар тілінең палғалыстығ тіп саналча[14]. Аннаң пасха кидеркі тӱрк тіллерінің алтынзархы алтайлар группазының кумандылар, челканнар, тубалар тіллері, ідӧк кидеркі тӱрк тіллерінің хырғыстар паза кыпчактар группазына кірчеткен хырғыстар, алтайлар, телеуттар, теленгиттер тіллері хакас тіліне чағын тіп саналчалар.

Сағамғы хакас тілінде тӧрт диалект: хаас, сағай, хызыл, шор. Амғы пічік кирилицаа тӧстеніп пӱткен.

Хакастарның антропонимиязы[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Ӧӧн статья: Хакастарның антропонимиязы

Генетика[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Хакастарның Y-хромосома гаплогруппалары тарааны хоостыра иң кӧп N1b гаплогруппазы учурапча (44 % чағын); ікінҷі орында R1a1a (28 % чағын), ӱзінҷі орында N1с (20 % чағын[15]) (кӧр. ідӧк Тилекейдегі чоннар аразындағы Y-ДНК гаплогруппалары).

Гаплогруппа Удаа учурапчатханы, % (N)
Асхыс аймағы

(сағайлар)

Тастып аймағы

(сағайлар)

Сыра аймағы

(хаастар)

Ис пилтірі паза Ис ааллар

(N=44)

Ӱс чул аал

(N=41)

Кызлас аал

(N=34)

Мадыр паза

 Аңчул ааллар

(сағайлар/шорлар)

(N=46)

Улуғ Сии паза Пыдырах ааллар

(N=35)

Азах сӧӧт аал

(N=22)

Тоғыр чул аал

(N= 29)

Прай (N=251)
С3 (хМ77) 7 (2) 0,8 (2)
Е (М1) 3 (1) 0,4 (1)
N* (хР43, М178, М128) 4,5 (2) 0,8 (2)
N1b (Р43) 34,5 (15) 56 (23) 50 (17) 15,2 (7) 11 (4) 86,5 (19) 89,5 (26) 44,2 (111)
N1с (М178) 25 (11) 24 (10) 15 (5) 39,2 (18) 14 (5) 4,5 (1) 19,9 (50)
Q (хМ3) 2,1 (1) 28 (10) 3,5(1) 4,8 (12)
R1a1a (хМ458) 36 (16) 20 (8) 32 (11) 43,5 (20) 36 (13) 9 (2) 27,9 (70)
R1b1b1 (М73) 3 (1) 6 (2) 1,2 (3)
Гаплогруппалар хоостыра геннер аймағы 0,703 ± 0,027 0,602 ± 0,055 0,642 ± 0,052 0,663 ± 0,036 0,765 ± 0,042 0,255 ± 0,116 0,197 ± 0,095
Микросателлит гаплотиптері хоостыра геннер аймағы 0,942 ± 0,019 0,931 ± 0,024 0,959 ± 0,021 0,957 ± 0,017 0,985 ± 0,011 0,792 ± 0,086 0,704 ± 0,081

Ис-пай культуразы[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Хакастарның кип-азаа

Духовнай культура[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Чон ойыннары паза марығлары[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Ӧӧн статья: Хакастарның ойыннары паза марығлары

Хакастарның хайзы ойыннары паза марығлары:

Физическай антропология[тӱзедерге | код тӱзедерге]

1920 чылларда хакастарның физическай антропологиязын Совет тузындағы антропологияның тӧстегҷізі А.И.Ярхо істескен. 1930 чыллардаң пасти Хакасияда пурунғы туста чуртаан паза амғы чоннарның антрологиязы СССР-дағы улуғ ученайларның алынҷа хайиина алылған. Оларның санында Г. Ф. Дебеца, В. П. Алексеева, В. В. Бунака паза пасхазы полғаннар.

Хакастарның ӧбекелері[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Хакастар Ким хырғыстарынаң сыххан тіп сағыстар хаҷанох чӧрче. Олох туста пу сурығ хоостыра пасха кӧрістер парох. Іди Сибирьнің тархынын істескен саблығ ученай С. В. Бахрушин Кимдегі «Хырғыстар землицазын» чарыдып (ол Россия Федерациязындағы Хакас Республиканың хырығларын ас парған), хырғыстар аның чуртағҷыларының асхынах ла саны полчатханын таныхтаан[16]. Соондағы істезіглер ол кӧрісті киречілепчелер: «Ким хырғыстары» паза «Кимдегі чирлер» терминнерде хырғыстар полчатханын саниры алҷаас сағыс. Сынында XVII чӱс чылдағы хырғыс кыштымларынаңар чоох парча. Олар хакас этнозын тӧстирінде улуғ хозым иткеннер[17].

Хакас чонының паза моолларның этнос палғалызы хоостыра кӧрістер[тӱзедерге | код тӱзедерге]

Ким хырғыстарын литературада ідӧк хягас, хагас, сяцзясы паза пасха аттар чіли пілчелер[18]. Хакастар пурунғы хягастар чирлерінде чуртапчалар, чилегелері оларнаң пасталча тіп санапчалар хайзы істезігҷілер[19]. Олох туста пурунғы хырғыстар моолларнаң пик этнос палғалызында полғаннар тіп сағыстар парох[20]. Ученайлар ойрат[21], барыны, халмах[22] хакас родтары моол чонынаң сыхханын таныхтапчалар. Пӱрӱттернің ӧбекелері мооллар полчатханы тіп версиялар парох[23]. Пу чирлерзер пастап кереиттер, туматтар, меркиттер, ордуттар[24] (хонгодорлар[25]) киліп, хырғыстар адын алып алғаннар тіп саналча[24].

Ортын чӱс чыллардағы тадарлар хакастар санына кіргеннер, оларға «тадар» ат пиргеннер. Минсуғ хырғыстары «тадар» ат алғаны моол ханнарының чаалазығларынаң палғалыстығ тіп, хакас чонының кип-чоохтары таныхтапча[26].

Н. Я. Бичуриннің кӧрізі хоостыра, пурунғы хырғыстар (хягастар) мооллардаң[27] алай тӱрктер паза моллар піріккені хоостыра сыхханнар: «Ким губерниязының ӱстӱнзархы хырығларында хягастарның ӧӧн туразы полған, амғы чилегеліг чуртағчылар тӱрктер паза моолларнаң сыххан чон»[28].

Алған орын[тӱзедерге | код тӱзедерге]

 1. И.Л. Кызласов О самоназвании хакасов // Этнографическое обозрение. 1992. №2. С. 52-5 Архивная копия от 27 Кiчiг хырлас айы 2018 на Wayback Machine
 2. Национальный состав населения Российской Федерации согласно переписи населения 2021 года. Дата обращения: 5 Кӱрген айы 2023. Архивировано 30 Улуғ хырлас айы 2022 года.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года (недоступная ссылка — история). Дата обращения: 22 Силкер айы 2012. Архивировано 3 Орғах айы 2012 года.
 4. Китайские хакасы из провинции Хэйлунцзян. Дата обращения: 5 Ӱртӱн айы 2021. Архивировано 27 Кiчiг хырлас айы 2021 года.
 5. См., напр., работы Л. А. Евтюховой, фактически отождествляющей два этноса: 1) Археологические памятники енисейских кыргызов (хакасов). — Абакан, 1948; 2) Южная Сибирь в древности // По следам древних культур. От Волги до Тихого океана. — М., 1954. — С. 193—224. Архивная копия от 22 От айы 2018 на Wayback Machine — C. 207.
 6. 1. ↑ Филатов С. Б., Юззелл Л. Хакасия. Сгусток религиозных проблем Сибири Архивная копия от 19 декабря 2013 на Wayback Machine
 7. 1. Майя Ивановна Черемисина, Алена Робертовна Тазранова. Языки коренных народов Сибири: издание второе, переработанное и дополненное. — Новосибирский государственный университет, 2006. — 162 с. — ISBN 978-5-94356-391-1. Архивная копия от 17 октября 2020 на Wayback Machine
 8. Светлана Кокорина. Межкультурная коммуникация хакасского и русского этносов (на материале Приенисейского края). — Litres, 2019-02-01. — 161 с. — ISBN 978-5-04-153240-6. Архивная копия от 17 октября 2020 на Wayback Machine
 9. 1. Хелимский Е. А. Очерк истории самодийских народов // Финно-угорский мир. Ред. Д. Нановски. Будапешт, 1996, 101—115. [1] Архивная копия от 30 мая 2009 на Wayback Machine, с. 34-35; Он же. Древнейшие угорско-самодийские языковые связи (Анализ некоторых аспектов генетических и ареальных взаимоотношений между уральскими языками). Автореферат канд. дисс. Тарту, 1979, 20 стр. С. 7 [2] Архивная копия от 22 мая 2009 на Wayback Machine
 10. Источник. Дата обращения: 1 февраля 2014. Архивировано 3 февраля 2014 года.
 11. 1. Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года (недоступная ссылка — история). Дата обращения: 22 мая 2012. Архивировано 3 августа 2012 года.
 12. 1. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. по Республике Хакасия. Том 4: Национальный состав и владение языками. Дата обращения: 18 октября 2017. Архивировано из оригинала 19 октября 2017 года.
 13. Баскаков Н. А. Тюркские языки, М., 1960,
 14. Хакасско-русский словарь / под общ. ред. О. В. Субраковой. — Новосибирск, 2006
 15. Харьков В. Н. и др. Разнообразие генофонда хакасов: внутриэтническая дифференциация и структура гаплогрупп Y-хромосомы // Молекулярная биология. — 2011. — Т. 45, вып. 3. — С. 446—458. Архивировано 30 ноября 2018 года.
 16. Бахрушин С. В.. Енисейские киргизы в XVII в. // Исторические труды. Т. III. Ч. 2. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — С. 176—224. — С. 176
 17. Потапов Л. П. Хакасы // Народы Сибири. — М.-Л., 1956. — С. 376—419. — С. 384.
 18. Бейшембиев Э. Д. Введение в историю кыргызской государственности: курс лекций для вузов. — «АРХИ» Инновационный центр, 2004. — С. 223. — 313 с. Архивная копия от 8 июня 2020 на Wayback Machine
 19. Уметалиева-Баялиева Ч. Т. Этногенез кыргызов: Музыковедческий аспект. Историко-культурологическое исследование. — Бишкек, 2008. — С. 127. — 288 с. Архивная копия от 8 июня 2020 на Wayback Machine
 20. Арзыбаев Т. К. Этнические связи кыргызов с монголами, ойратами, калмыками, бурятами // Материалы Первого Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». — Барнаул, Горно-Алтайск, 2019. — С. 146—149.
 21. Очерки истории хакасии: с древнейших времен до современности. — Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2008. — С. 256. — 671 с. — ISBN 9785781005420. Архивная копия от 8 июня 2020 на Wayback Machine
 22. Чертыков М. А. Киргизы-буддисты // Центр Льва Гумилёва. — 2011. Архивировано 5 июня 2020 года.
 23. Очерки истории хакасии: с древнейших времен до современности. — Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2008. — С. 202. — 671 с. — ISBN 9785781005420. Архивная копия от 8 июня 2020 на Wayback Machine
 24. 24,0 24,1 1. Очерки истории хакасии: с древнейших времен до современности. — Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2008. — С. 187. — 671 с. — ISBN 9785781005420. Архивная копия от 4 июня 2020 на Wayback Machine
 25. Ушницкий В. В. Средневековые народы Центральной Азии (вопросы происхождения и этнической истории тюрко-монгольских племен). — Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. — С. 60—62. — 116 с. — ISBN 978-5-9690-0112-1.
 26. Ушницкий В. В. Средневековые народы Центральной Азии (вопросы происхождения и этнической истории тюрко-монгольских племен). — Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. — С. 4. — 116 с. — ISBN 978-5-9690-0112-1.
 27. Нусупов Ч. Т. Политико-исторические проблемы генезиса идеологии, государственности и культуры кыргызского народа. — Кыргызский государственный национальный университет, 2000. — С. 65. — 295 с. Архивная копия от 6 июня 2020 на Wayback Machine
 28. Бичурин Н. Я. Повествования о Доме хойху // Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена.

Литература[тӱзедерге | код тӱзедерге]

 • Баскаков Н. А. Тюркские языки, М., 1960, 2006
 • Бахрушин С. В. Енисейские киргизы в XVII в. // Научные труды III. Избранные работы по истории Сибири XVI—XVII вв. Ч. 2. История народов Сибири в XVI—XVII вв. М.: Издательство Академии Наук СССР, 1955.
 • Вербицкий В. И. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка Архивная копия от 12 Улуғ хырлас айы 2005 на Wayback Machine, Казань, 1884
 • Карачаков Д. М., Угдыжеков С. А. Хакасы
 • Козьмин Н. Н. Хакасы: историко-этнографический и хозяйственный очерк Минусинского края. — Иркутск: Изд. Иркут.секции науч. работников Рабпроса, 1925. — Х, 185 с. — (Краеведческая сер. № 4 / под ред. М. А. Азадовского; вып. V). — Библиогр. в примеч. в конце каждой гл.
 • Текин Т. Проблема классификации тюркских языков // Проблемы современной тюркологии: материалы II Всесоюзной тюркологической конференции. — Алма-Ата: Наука, 1980 — С. 387—390
 • Языки мира. Тюркские языки, Бишкек, 1997

Ссылки[тӱзедерге | код тӱзедерге]