Султреков, Анатолий Егорович

Рувики тiп сайттаң
Анатолий Егорович Султреков (Солбанах)
Султреков-.jpg
Тӧреен кӱні 5 апреля 1954(1954-04-05) (70 лет)
Тӧреен чирi Тарбаған аал, Таштыпский район, Хакас АО, СССР
Гражданство  СССР Россия
Айғасчатхан кирее хабарҷы, писатель, кибелісчі
Чайаачы тоғыс чыллары 1977 чылдаң сығара
Жанр проза, кибелістер
Произведениелер тiлi хакас тілі

Анатолий Егорович Султреков (Солбанах) – (5 апрельде 1954 чылда, аал Тарбаған, Тастып аймағы, Хакас автоном облазы) – хабарҷы, писатель, кибелісчі, СССР-ның Хабарҷылар пірігізінің араласчызы, Россияның Писательлер пірігізінің араласчызы (1999), Хакас Республиканың культураҷа саблығ тоғынҷызы (1998), Николай Доможаковтың адынаң Хакас Республика Пазының литература премиязының лауреады полча (2017)[1].

Чуртас чолы

Анатолий Султреков 5 апрельде 1954 чылда Тастып аймаандағы Тарбаған аалда кӧп палалығ сӧбіреде тӧреен. Пабазы аалдағы почтада істенген. Анатолий Егорович Тастыптағы ортымах школаны тоосхан соонда, Ағбандағы ӱгретчілер институдынзар кіріп алған. Андадох областьтағы хакас тілліг «Ленин чолы» газета редакциязынаң пик палғалыс тутхан полған, Николай Георгиевич Доможаков устаан «Таң солбаны» литература пірігізінде араласхан. 1977 чылның силкер айында диплом алған, чайғыда, тізең, «Ленин чолы» газетада тоғын сыххан. Істеніс киндезінде пір ле чол толдырылых: хырых чыл азыра амды «Хакас чирі» адалчатхан газетада істен парча. Анатолий Егорович пастап аал хонии сурығларын, анаң чииттернең, культуранаң палғалыстығ темаларны чарытхан.

Чайаачы сӧс узының «Аба чӱрек» тіп пастағы киндезі 1994 чылда чарыхха сыххан. Анатолий Султреков хакас тілінең пасчатхан чайаачылар санына кірче. Ол Хакасияның саблығ кізілерінеңер илееде тоғыс пас салған. Іди хығырығҷыларның хынған кинделері «Сэнсэй» (пастағы хакас спорт узы Алексей Карамашевтеңер), «Алып хыстар чолы» (Хакасиядағы ипчілер аразындағы кӱрес тилізінеңер), «Мыкайла» (поэт, драматург Михаил Кильчичаковтаңар) полча. 2014 чылда саблығ кӱресчі, Сеулда ирткен Олимп ойыннарының хола медаль чиңісчізі Сергей Карамчаковха чарыдылған «Чиңіс ӧрінізі» тіп кинде чарых кӧрген.

Анатолий Егорович спортты чарытчатхан хабарҷылар аразында иртірілчеткен регион, Россия синіндегі чайаачы марығларның чиңісчізі полча. 2017 чылда Николай Доможаковтың адынаң Хакас Республика Пазының литература премиязының лауреады полыбысхан. Хабарҷы істеніс ветераны полча, «Хакасияның істеніс сабланызы» медальнаң сыйыхтатхан. Аның холында «Профессия ӧмезіне чахсы киректер иткен ӱчӱн» Россиядағы хабарҷылар пірігізінің иң пӧзік сыйии пар. Анатолий Егорович 2019 чылда республика синіндегі «Хакасия, алнынзар!» хабарҷылар мариинда чиңіс тутхан. «Чылның иң артых хабарҷызы» номинацияның чиңісчізіне сыйыхха кубок паза диплом читірілген.

Литература

 • Султреков Анатолий Егорович // Энциклопедия Республики Хакасия: [в 2 т.]. — Абакан, 2008. — Т. 2. — С. 166.
 • Султреков Анатолий Егорович: биобиблиографический справочник / сост. М. О. Шулбаева. — Абакан: Изд.-во Хакас. гос. ун-та, 2010. — 15 с.: портр.
 • Шулбаев, О. Айдас книгаларның авторы: [к 60-летию А. Е. Султрекова, корреспондента газеты «Хабар», писателя, члена Союза писателей России] / О. Шулбаев // Хабар. — 2014. — 8 апр. (№ 38). — C. 4 .
 • Ширковец Ольга Нашему Егорычу — 65! // Хакасия. — 2019. — 11 апреля.

Хысхаҷах библиография

 • Медвежье сердце: повесть и рассказы / А. Султреков. — Абакан: [б.и.], 1994. — 128 с. — На хакас. яз.
 • Голос чатхана: учебное пособие / А. Султреков. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1995. — 126с. — На хакас. яз.
 • Дуплистое дерево: повесть / А. Султреков. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1996. — 94, [2] с.: ил. — На хакас. яз.
 • Путь девушек-богатырей / А. Султреков. — Абакан: Роса, 2000. — 112с. — На хакас. яз.
 • Красные ягоды — от всей души / А. Султреков. — 2000. — 126 с. — На хакас. яз.
 • Яркие звёзды: учебное пособие / А. Султреков. — Абакан: [б.и.], 2002. — 172 с. — На хакас. яз.
 • Тайны горы Чалбарт = Чалбарт хайаның чазыттары: [сборник / авт.-сост. А. Е. Султреков]. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2008. — 288, [4] с. — На хакас. яз.
 • Поющее дерево / А. Е. Султреков. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2009. — 180 с.: ил. — На хакас. яз.
 • Мыкайла: художественно-публицистическая повесть / А. Султреков. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2009. — 324 с. — На хакас. яз.
 • Сэнсэй: повесть/ А. Султреков. — Абакан: Хакас. кн. изд.-во, 2012.- 289, [14] с.: ил.,портр. — На хакас. яз.
 • Чиңiс ӧрiнiзi = Радость победы: [художественно-публицистическая повесть] / А. Султреков. — Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2014. — 436 с. — На хакас. яз.

Алған орын

 1. Наталья Ахпашева и Анатолий Султреков — лауреаты литературной премии главы Хакасии Архивная копия от 12 июля 2019 на Wayback Machine.

Ссылкалар