Киикчін

Пу статья таллама статьялар санына кірче
Рувики тiп сайттаң
Киикчін
Беркут (Aquila chrysaetos).jpg
Наука классификациязы
Домен:
Эукариоттар
Царство:
Аң-хустар
Подцарство:
Эуметазоилер
Без ранга:
Двусторонне-симметричные
Рангы чох:
Вторичноротые
Тип:
Хордалығлары
Подтип:
Позвоночнайлар
Инфратип:
Ээк ахсылығлары
Надкласс:
Тӧрт азахтығлар
Клада:
Амниоттар
Клада:
Завропсиды
Класс:
Хустар
Подкласс:
Веерохвостые птицы
Инфракласс:
Новонёбные
Клада:
Neoaves
Отряд:
Ястребообразные
Семейство:
Хартығалар
Подсемейство:
Хара хустар
Род:
Хара хустар
Кӧрімі:
Киикчін
Чоннар аразындағы наука ады
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Кӧрім істіндегі пӧлістер
Хайраллалчатхан статус
Чіт парарынаң кічіг хорғыс ағылчалар
IUCN 3.1 Least Concern???
Россияның Хызыл киндезі
удаа тоғаспинчатхан кӧрім
Кӧрімнеңер искіріг
Киикчін

ИПЭЭ РАН сайтта

Киикчінлат. Aquila chrysaetos, орыс. Беркут ) — хартығалар сӧбірезіндегі ачын хустарның пірсі. хозаннарға, кимірҷектерге паза пасха хустарға аңнапча, тарыпты чіпче. Пірее-пірее сыын палазына, ағырығ алай палығлатхан улуғ арах таа аңнарға тыыныбысчатӱлгӱлерге, хозаннарға, пірееде пӱӱрлерге аңнаттырчалар.

Халғанҷы чӱс чылларда киикчін мының алнында чуртаан чирлерде учурабин сыхты. Аның сылтағлары санында кізі хусты чох итчеткені, пестицидтер чайчатханы, кізі чағын кірчеткені (урбанизация) полча. Киикчін хайзы пасха ачын хустар чіли хазна законодательствозы паза правительство аразындағы чарадығлар хоостыра хайраллалча Россияның Хызыл киндезіне[5], чоннар аразындағы хайраллалчатхан аң-хустар изерізіне кирілген[2].

Тастындағы кӧрімі

Чиит хустың ханаттарында ах ӧнңіг чирлер парлар, ах хузурухтарының хыри хара ӧңніг

Уғаа улуғ паза кӱстіг хара хус. Узуны 76—93 см, ханаттарын чазыбысса 180—240 см читче[6]. Инелері іргектерінең хай-хай чооннар, кӧдірімнері 3,8—6,7 кг, іргектерінің 4,6 кг-ға читче[6]. Тумзуғы хара хусти осхас. Мойнындағы чӱглері узун арахтар. Анзы харахустарда тоғасча. Ханаттары узун паза чалбах. Хузурии кӧмес тоғылах паза пасха харахустарнаң тиңнестірзе, узун арах.

Киикчін пазы

Киикчін хара кӱрең поладыр. Іргегі, инезі дее тӧӧй ӧңніглер. Чиит хустар улуғларына тӧӧйлер, че пастағы чылда хара арах чӱгліглер, ханаттарының ӱстӱ паза алты саринда ах ӧнңіг чирлер парлар, ідӧк ах хузурухтарының хыри хара полча. Хайзы істезігҷілер кӧрізінең, ах ӧңніг чирлер пасха ачын хустарны чағын итпинчеткен улуғ хара хустарнаң арачылапчалар. Пу танығлар пасха хустарның чирінде чиис табарға полысчалар[7]. 4—6 часха улуғ хустарның кӧріміне читчелер. Хара кӱрең харахтығ, харамдых тумзухтығ, сарығ азахтығ полчалар. Хус палазы пастап ах пора арах чӱгліг полча, анаң аппағас пол парча. Килкім чодалығ, кӱстіг тырғахтығ, пасха хара хустар чіли, прай чӱг ле[8][9][10]. Кӧрік айынаң хосхар айына теере тӱлепче[11].

Харах оды

Киикчін чітіг харахтығ хус. Кізі глянец сомны кӧрчетсе, хус чыыл парған аймах точкаларны кӧрче.[12]

Киикчін, пасха хара хустар чіли, чітіг харахтығ хус, че чахсы кӧрче кӱнорте ле. Іди хозанны 2 км оортах чирде кӧр салча.[13]

Учуғыс

Киикчіннің учуғызы

Чиис тілеп, пӧзік тигірде ӱр учуғадыр. Ідӧк киикчін, хартыға чіли, чабыста айңапча. Улуғ чилде дее кииде чахсы тудынча[14]. Аң-хусты сӱрісчетсе, табыраа 240—320 км/ч читче[15].

Ӱні

Киикчіннің ӱні

Киикчін — кӧп тапсабинчатхан хус. Ойын тузындағы учуғыста, палаларынаң палғалысса паза чирлерін арачылапчатхан туста тапсапча.

Чуртапчатхан чирлері

Альпыдағы.

Киикчіннер кізі удаа учурабинчатхан азых паза чарымы азых чирлерде, ол санда тундрада, тундранаң тайғаа кірчеткен орыннарда, пӧзік сабаллығ паза пӱрліг ағастар ӧсчеткен чирлерде паза ачыхтарда, чазыларда, чарымы хуу чазыларда чуртапчалар. Ағастарда алай кізі читпес хайаларда уйа салынчалар. 7 км оортах чирге читіре аңнирға учухчалар. Ӧӧнінде хозаннар, кимірҷектер паза пасха аңыҷахтар чуртапчатхан орыннар — кӧзідімге, састар, мал хадарҷаң чирлерде хайынчалар.[16] Чалбах ханаттығ хус хойығ арығ аразында хаҷан даа аңнабинча.[17]

Алған орын

 1. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. — 256 с. ISBN 5-87317-263-3
 2. 2,0 2,1 The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN Red List of Threatened Species. Дата обращения: 8 Ӱртӱн айы 2019. Архивировано 1 От айы 2019 года.
 3. Питание беркута Aquila chrysaetos в горах Южного Алтая. cyberleninka.ru. Дата обращения: 8 Ӱртӱн айы 2019.
 4. Benny Gensbøl. Collins Birds of Prey. — P. 141—146.
 5. Беркут (Aquila chrysaetos). Редкие и исчезающие животные России. Дата обращения: 28 Кiчiг хырлас айы 2009. Архивировано из оригинала 20 Кичкер айы 2007 года.
 6. 6,0 6,1 Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. — С. 124—125.
 7. K. Steenhof, M. N. Kochert, T. L. McDonald. Interactive effects of prey and weather on golden eagle reproduction // Journal of Animal Ecology. — 1997. — Т. 66. — P. 350—362
 8. Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, Peter J. Grant. Birds of Europe. — United States: Princeton University Press, 2000. — P. 76.
 9. Benny Gensbøl. Collins Birds of Prey. — P. 316.
 10. Дементьев Г., Гладков Н. Птицы Советского Союза. — Советская наука, 1951. — Т. 1.
 11. S. Cramp, K. E. L. Simmons. Vol. II — Hawks to Bustards // The Birds of the Western Palearctic (англ.). — Oxford University Press, 1980. — P. 244.
 12. Зайцев А. Краткая история глаза // Знание — сила. — 2003. — Т. 3. Архивировано 29 От айы 2003 года.
 13. Molly Kirk, David Denning. What animal has the sharpest eyesight? BioGalleries. BioMedia Associates. Дата обращения: 1 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано из оригинала 23 Кiчiг хырлас айы 2008 года.
 14. Benny Gensbøl. Collins Birds of Prey. — P. 316—318.
 15. Golden Eagle. Natural History Notebooks. Canadian Museum of Nature. Дата обращения: 30 Кiчiг хырлас айы 2009. Архивировано 19 Орғах айы 2011 года.
 16. Julie L. Tesky. Aquila chrysaetos. Fire Effects Information System. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory. Дата обращения: 3 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 19 Орғах айы 2011 года.
 17. Цитированиенің алҷаазы: Неверный тег <ref>; для сносок Dementiev не указан текст

Литература

 • Анохин А. В. Материалы по шаманству алтайцев. — Л., 1924. — 152 с.
 • В. Бейчек, К. Штясны. Птицы. Иллюстрированная энциклопедия. — М.: Лабиринт-пресс, 2004. — С. 97. — ISBN 5-9287-0615-4.
 • Басилов В. Н. Культ святых в исламе. — М.: Мысль, 1970.
 • Беркут // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Витович О. А., Ткаченко И. В. Беркут в горной части Карачаево-Черкесии // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. — Ставрополь: Труды Тебердинского заповедника, Вып. 14, 1995. — С. 131—144.
 • Вуккерт Е. А. Фаунистический обзор соколообразных Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. — Ставрополь: Труды Тебердинского заповедника, Вып. 14, 1995. — С. 95—103.
 • Дементьев Г., Гладков Н. Птицы Советского Союза. — Советская наука, 1951. — Т. 1.
 • Егоров В. А., Борисов А. И. Новые данные о гнездовании птиц в Калбе // Природа и хозяйство восточного Казахстана. — Алма-Ата: Наука, 1979.
 • Жизнь животных / В. Д. Ильичёв (ред.), А. В. Михеев (ред.). — М.: Просвещение, 1986. — Т. VI. Птицы. — С. 139.
 • Зайцев А. Краткая история глаза // Знание — сила. — 2003. — Т. 3.
 • Карякин И. В. Пернатые хищники Уральского региона. Соколообразные (Falconiformes), Совообразные (Strigiformes). — Пермь: ЦПИ СОЖ Урала/СоЭС, 1998. — 483 с. — ISBN 5-88587-091-8.
 • Кубарев В. Д., Забелин В. И. Авифауна Центральной Азии по древним рисункам и археолого-этнографическим источникам // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2006. — № 2. — С. 87—103.
 • Лебедев И. Г., Константинов В. М. Значение и этимология некоторых русских названий хищных птиц и сов фауны России // III конференция по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Материалы конференции 15—18 сентября 1998 г. — Ставрополь: Изд-во Ставропольского государственного университета, 1999.
 • Мальчевский А. С., Пукинский Ю. Б. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. — Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1983.
 • Нейхардт А. А. (пересказ). Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима. — М.: Правда, 1987. — 576 с.
 • Героический эпос народов СССР / А. А. Петросян (ред.). — М.: Художественная литература, 1975. — Т. I. — С. 438. — 560 с.
 • Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. — Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2001. — 608 с. — ISBN 5-7525-0825-8.
 • Степанян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий. — М.: Академкнига, 2003. — 808 с. — ISBN 5-94628-093-7.
 • Тильба П. А. Хищные птицы центральной части западного Кавказа // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. — Ставрополь: Труды Тебердинского заповедника, Вып. 14, 1995. — С. 5—24.
 • Хохлов А. Н. Современное состояние фауны соколообразных птиц Ставропольского края и Карачаево-Черкесии // Хищные птицы и совы Северного Кавказа. — Ставрополь: Труды Тебердинского заповедника, Вып. 14, 1995. — С. 25—94.
 • Фасмер М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Worterbuch. — М.: Прогресс, 1986. — Т. I (А — Д).
 • Хинаят Б., Исабеков К. Саят. Традиционная казахская охота. — Алматы: Алматыкітап баспасы, 2007.
 • Bruce E. Beans. The Struggle to Preserve the Life and Haunts of America's Bald Eagle. — University of Nebraska Press, 1997. — 318 p. — ISBN 080326142X. (англ.)
 • Miguel A. González Block. El Iztaccuhtli y el Águila Mexicana: ¿Cuauhti o Águila Real? // Arqueología Mexicana. — 2004. — Т. 12, № 70. — P. 60—65. (исп.)
 • U. N. Glutz v. Blotzheim, K. M. Bauer, E. Bezzel. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4 // Falconiformes. — Wiesbaden: Aula, 1989. — ISBN 3-89104-460-7. (нем.)
 • W. R. Campbell, N. K. Dawe, I. McTaggart-Cowan, J. M. Cooper, G. W. Kaiser, M. C. E. McNall. Volume 2. Nonpasserines: Diurnal Birds of Prey Through Woodpeckers // Golden Eagle: Aquila chrysaetos (Linnaeus) in The Birds of British Columbia. — Vancouver: University of British Columbia Press, 1995. — 642 p. — ISBN 0774806192. (англ.)
 • M. W. Collopy. A comparison of direct observations and collections of prey remains in determining the diet of golden eagles (англ.) // Journal of Wildlife Management. — Wiley-VCH, 1983. — Vol. 47, no. 2. — P. 360—368. (англ.)
 • S. Cramp, K. E. L. Simmons. Vol. II — Hawks to Bustards // The Birds of the Western Palearctic (англ.). — Oxford University Press, 1980. — 695 p. — ISBN 0-19-857505-X. (англ.)
 • M. W. Collopy. Parental care and feeding ecology of golden eagle nestlings // Journal Auk. — 1984. — Т. 101. — P. 753—760. (англ.)
 • D. Dekker. Hunting behavior of golden eagles, Aquila chrysaetos, migrating in southwestern Alberta // Canadian Field-Naturalist. — 1985. — Т. 99. — P. 383—385. (англ.)
 • M. D. Gallagher, M. R. Brown. Golden Eagle Aquila chrysaetos breeding in Oman, eastern Arabia (англ.) // Bulletin of the British Ornithologists' Club. — British Ornithologists' Club, 1982. — Vol. 102. — P. 41—42. (англ.)
 • Benny Gensbøl. Collins Birds of Prey. — UK: HarperCollins, 2007. — 416 p. — ISBN 0007248148. (англ.)
 • David H. Ellis. Development of behavior in the Golden Eagle // Journal of wildlife management. — 1979. — Т. 43, № 4. — P. 90—91. (англ.)
 • James Ferguson-Lees, David A. Christie. Raptors of the world. — Houghton Mifflin Harcourt, 2001. — 992 p. — ISBN 0618127623. (англ.)
 • Arthur C. Fox-Davies. A Complete Guide to Heraldry. — London: Bloomsbury Books, 1985. — 711 p. — ISBN 0543958140. (англ.)
 • George J. Hagar. Vol. 2 // Everybody's cyclopedia: a concise and accurate compilation of the world's knowledge. — Syndicate publishing company, 1912. (англ.)
 • R. E. Harness, K. R. Wilson. Electric utility structures associated with raptor electrocutions in rural areas // Wildlife Society Bulletin. — 2001. — Т. 29, № 2. — P. 612—623. (англ.)
 • A. J. Helbig, A. Kocum, I. Seibold, M. J. Braun. A multi-gene phylogeny of aquiline eagles (Aves: Accipitriformes) reveals extensive paraphyly at the genus level // Molecular Phylogenetic Evolution. — 2005. — Т. 35, № 1. — P. 147—164. (англ.)
 • J. J. Hickey, D. W. Anderson. Chlorinated hydrocarbons and eggshell changes in raptorial and fish-eating birds (англ.) // Science. — 1968. — Vol. 162. — P. 271—273. (англ.)
 • Thomas R. Jones. The natural history of birds: a popular introduction to ornithology. — Oxford: Society for Promoting Christian Knowledge, 1867. — 576 p. (англ.)
 • Michael P. Jones, Kenneth E. Pierce, Daniel Ward. Avian Vision: A Review of Form and Function with Special Consideration to Birds of Prey // Journal of Exotic Pet Medicine. — 2007. — Т. 16, № 2. — P. 69—87. (англ.)
 • M. N. Kochert, K. Steenhof, C. L. McIntyre, E. H. Craig. Golden Eagle (Aquila chrysaetos) (англ.) // Birds of North America (A. Poole (ed.), F. Gill (ed.)). — Cornell Lab of Ornithology, 2002. — Vol. 684. — P. 1—44. (англ.)
 • Carlous Linnaeus. Vol. 1 // Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. — Holmiae (Laurentii Salvii), 1758. — P. 88. (лат.)
 • P. A. MacLaren, S. H. Anderson, D. E. Runde. Food habits and nest characteristics of breeding raptors in southwestern Wyoming (англ.) // Western North American Naturalist. — Monte L. Bean Life Science Museum, 1988. — Vol. 48, no. 4. — P. 548—553. (англ.)
 • J. M. Marzluff, S. T. Knick, M. S. Vekasy, L. S. Schueck, T. J. Zarriello. Spatial use and habitat selection of golden eagles in southwestern Idaho (англ.) // American Ornithological Society. — 1997. — Vol. 114, no. 4. — P. 673—687. (англ.)
 • Killian Mullarney, Lars Svensson, Dan Zetterström, Peter J. Grant. Birds of Europe. — United States: Princeton University Press, 2000. — 400 p. — ISBN 978-0-691-05054-6. (англ.)
 • Candace Savage. Eagles of North America. — Vancouver: Greystone Books, 2000. — 128 p. — ISBN 1550547836. (англ.)
 • K. Steenhof, M. N. Kochert, T. L. McDonald. Interactive effects of prey and weather on golden eagle reproduction // Journal of Animal Ecology. — 1997. — Т. 66. — P. 350—362. (англ.)
 • J. M. Thiollay. Family Accipitridae (Hawks and Eagles) in del Hoyo, J., Elliott, A., & Sargatal, J., eds. Vol. 2 New World Vultures to Guineafowl // Handbook of the birds of the world. — Barcelona: Lynx Edicions, 1994. — ISBN 84-87334-15-6. (англ.)
 • Jeff Watson. The Golden Eagle (T & AD Poyser). — London: Academic Press, 1997. — 374 p. — ISBN 0856610992. (англ.)
 • R. Wayne, Neil K. Dawe, Ian McTaggart-Cowan, John M. Cooper, Gary W. Kaiser, Michael C. E. McNall Campbell. Volume 2: Nonpasserines: Diurnal Birds of prey through Woodpeckers // Birds of British Columbia. — Vancouver: University of British Columbia Press, 1990. — P. 44—47. (англ.)

Ссылкалар

. Позвоночные животные России. Институт РАН им. А. Н. Северцова. Дата обращения: 10 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано из оригинала 2 Кiчiг хырлас айы 2012 года.

. Сервер экологических организаций Южной Сибири. Дата обращения: 10 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 2 От айы 2017 года.

. Мир птиц Казахстана. Дата обращения: 10 Улуғ хырлас айы 2009. Архивировано 14 Кӧрік айы 2008 года.